Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Mission i andens kraft del 4

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, April 01, 2017 20:57:13


Söndag 2 april

Mission i andens kraft – gåvor till tjänst

Tidigare delar i serien har vi talat om att vi är beroende av den helige Ande för att utföra Jesu Missionsbefallning i Mark. 16:15-18, men också att Jesus sa till sina lärjungar i Apg. 1:4–5 att de skulle vänta på den utlovade hjälparen. Därefter har vi sett på vad den Helige Ande ger till oss för att utföra missions befallningen, dels den profetiska smörjelsen. Till att höra vad Gud har att säga sin församling idag, men också till vägledning till att betjäna varandra. För att så tala om nådegåvorna som verkligen är Guds kraftgärningar som den helige Ande låter verka i våra liv. Precis som Jesus talade om att dessa tecken ska följa er som troende när ni går ut och predika evangeliet och gör lärjungar. Som sagt kan vi göra mycket av hans befallning i egen kraft men det har en benägenhet att bli en typ av socialt hjälparbete, som är bra men det är bara i andens kraft vi kan se människors liv bli totalt förvandlade till både kropp, själ och ande. Idag går vi vidare och ser på gåvorna till att tjäna.

Den helige Ande utrustar inte bara oss troende till att gå ut och göra kraftgärningar utan han kallar oss till att betjäna varandra i församlingen. Rent av uppmanar oss att göra det med excellent och noggrant, fyllda av hans vishet och kunskap som just är nådegåvorna.

Apg. 6:3 Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften.

1 Tim. 3:8–10 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem.

Här nämns viktiga kriterier för att få tjäna i församlingen som är nära förbundet med just nådegåvorna som vi undervisade om förra gången. Hur vi med den helige Ande kan betjäna varandra i församlingen så att denna byggs upp till att vara en välsignelse för alla de troende som kommer till den. Där du och jag är alla lärjungar kallade av Jesus att tjäna, så som att den störste av er är den som tjänar de andra.

1 Tim. 3:13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Matt. 25:21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

Att som lärjunge tjäna behöver vi just den helige Andens hjälp och han är en ande inte flera som vi har visat på tidigare. Han ger gåvor (uppgifter) efter den nåd vi har fått. Nåden i frälsningsverket och i samklang med den kallelse Gud har över våra liv. Men uppgifterna som vi är satta till att göra i församlingen är olika, men det är den helige Ande som utrustar oss till att göra dem.

Rom 12:6–10 Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.

Dessa sju gåvor till tjänst är intressanta att se närmare på, dels att just den profetiska återkommer också i denna beskrivning. Paulus understryker verkligen hur viktigt det är att vi förstår det profetiska och hur viktigt det profetiska faktiskt är genom hela bibeln. Men inte minst att den som profeterar ska göra det i nivå med sin tro och inte sträcka sig utanför sin kunskap och förståelse. Sedan fortsätter han med att rada upp just gåvan att tjäna; en mycket praktisk gåva som söker möjligheter att hjälpa och ser behoven som behöver mötas. Oftast mycket praktiska människor som har kunskapen och vet hur man finner lösningarna. Att tjäna i församlingen skulle vara det mest naturliga för varje troende. Också ett kännetecken för en församlingsledare. Undervisningens gåva är dels en del av det profetiska men också mycket praktisk i att kunna undervisa, typisk en lärartjänst men också nyttig i en hemgrupp att kunna undervisa och då i linje med läran. I församlingen behövs också dem som förmanar, de kan oftast upplevas jobbiga och kanske rent av tas för att vara negativa. De sätter alltid sitt finger på de ömma punkterna, men det behövs så att saker och ting kan fungera bättre. Den som delar ut gåvor har oftast en fantastik välsignelse över sitt liv där allt de tar i blir mer och i överflöd så att de kan ge mer. I allt de gör så tänker de alltid på vem kan behöva detta framför sig själv. Vi ger inte för att få något tillbaks utan ger utifrån Andens ledning och frimodighet. Den som leder församlingen ska göra det nitiskt, likt en företagare som försakar allt annat för att hans företag ska bli framgångsrikt. Den barmhärtige gör det av ett glatt hjärta, denne vill bara hjälpa människor och upplever inte det som betungande. Många evangelister har denna gåva och kan ibland överdriva det något, därav ser vi ibland att olika missioner blir mer ett socialt hjälparbete istället för ursprungstanken att se människor frälsta.

Så oavsett vad den helige Ande ger dig förmåga (gåva) till att göra så är det till att tjäna som lärjunge i församlingen. Där vi alla är så som lemmar i en kropp som har olika men unika uppgifter som måste till för att hela kroppen ska fungera. Detsamma i församlingen; din uppgift och plats är unik och den helige Ande placerar dig precis där du ska vara för att kunna verka i den tjänst han tilldelar dig till att bygga församlingen. En pastor eller ledare kan inte själva bygga en församling då blir det bara en tjänst, oftast förväntar vi oss just detta. Det är enbart om vi som troende i församlingen bygger den tillsammans som det blir en levande gemenskap. Alla är vi de levande stenarna som bygger Guds tempel, som består av dig och mig.

Ta upp din kallelse i den helige Ande till att tjäna i församlingen så som en trofast följare av Jesus och det kommer leda dig till de visioner och drömmar som Gud har lagt ner i ditt hjärta.

1 Pet 4,10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post15