Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Mission i andens kraft del 3

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, March 25, 2017 14:42:56


Söndag 26 mars -17

Nådegåvorna

1 Kor. 12:1 Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen.

Vilket är mitt syfte med denna miniserie om mission i andens kraft, att vi inte gör det av egen kraft utan låter oss vara ledda av den helige Ande. Men då måste vi också förstå den andliga dimensionen. Den som finns bakom allt det vi kan se i det fysiska och från vilket allt har blivit till, Heb. 11:3. Men att vi som Jesu lärjungar är kallade att gå ut med evangeliet i andens kraft. Rom 15:18-19. Idag ser vi därför på ytterligare en sida av den helige Ande, nämligen nådegåvorna. Precis som det profetiska och tungotalet finns det gåvor som han ger för att vi skall se alla de tecken som ska följa den som tror och går på Jesu missionsbefallning, Mark. 16:15-18. För Jesus sände oss den helige Ande för att vara en hjälpare från gud till att utföra hans verk här på jorden.

1 Kor. 12.4–11 Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

Nio nådegåvor i allt som Paulus räknar upp till att vara till att bygga hans församling och vi ser också här tydligt hur det är den helige Ande som ger nådegåvorna till alla troende. Men det är Herren Jesus som ger tjänsterna, vilket vi kommer mer in i nästa predikan.

Nådegåvorna blir aktiverade i våra liv av den helige Ande, ibland har vi varit på seminarier eller bibelstudier där man ska hitta vilken nådegåva du eller jag har. Det är inte fel att hitta vad som är de gåvor som den helige Ande har aktiverat i mitt liv, men ibland har dessa kurser en tendens att bli allt för mänskligt baserat och bygger på våra egna förmågor och kunskaper. Som troende har vi del av den helige Ande och genom dopet i den helige Ande börjar vi tala i tungor. Men den helige Ande gör också något mer han aktiverar andliga gåvor i ditt liv och du kan flöda i flera av de nio nådegåvorna. Där trons gåva ofta kommer tillsammans med gåvan att bota sjuka och utföra kraftgärningar. Men också den profetiska gåvan, (se undervisningen om det profetiska), verkar gärna med kraftgärningar, uttydandets gåva och olika tungotal. Jag har själv upplevt att jag har vid flera tillfällen börjat flöda i nya nådegåvor då det har funnits specifika behov för just dem i församlingen. Så vi kan både byta vilken typ av nådegåva vi flödar i och samtidigt vara mer permanent i vissa. Se till exempel de som flödar i att bota sjuka, de förblir ofta i denna och blir starka i denna nådegåva. För det är när vi använder den som vi lär oss hur den fungerar och vi blir säkrare på hur den sätts i funktion. Men som Paulus säger att nådegåvorna verkar i en och samma ande, den helige Ande. Nådegåvorna är inte olika andar, nej tvärt om, det är enbart en ande som utgår från Gud som bor i oss som troende, den helige Ande. Det är därför vi kan flöda i de olika gåvorna samtidigt, men samtidigt vara mer starka i en eller två, tre av dem. Vilket också kan påverkas lite av vår personlighet, för den helige Ande tar utgångsläge i det du är och vad du har för potential nerlagt i dig.

Låt oss se närmare på de olika nådegåvorna i korthet:

· Ord av vishet – att kunna ge ord av uppmuntran och vägledning i olika situationer, direkt inspirerat av Anden. Jak. 1:5 utbed dig vishet.

· Ord av kunskap – Talar ofta direkt in i en situation eller avslöjar en sanning från det förgångna, men också förknippat med kunskap att förstå Ordet till att växa i tron, Kol. 1:9 att uppfyllas av kunskap om Guds vilja.

· Tro – en gåva att verkligen kunna vila i en överbevisning att Gud gör det, oavsett problemets eller utmaningens karaktär. Då du bara vet att du vet att så som Gud har sagt så blir det. Något Den helige Ande ger oss och som vi inte kan uppnå i oss själva, Heb 11:1 tro är visshet.

· Bota sjuka – Jesus sände ut lärjungarna så gav han dem makt att bota de sjuka, precis som Jesus gjorde. Verkligen något vi själva inte kan göra, men enbart lägga vår hand på de sjuka och be. Luk. 9:2 sände dem ut att bota de sjuka. Apg. 10:38 Jesus gick runt och gjorde gott.

· Kraftgärningar – Gud ger sitt vittnesbörd genom kraftgärningar, vilket vi ser både i GT samt i Apostlarnas och Jesu liv. Kraftgärningar är inte häftiga manifestationer utan något som verkligen ger vittnesbörd att Gud finns och att han verkar idag. Detta är också en nådegåva, Heb. 2:4 genom sina kraftgärningar gav han nådegåvor efter sin vilja.

· Profetisk gåva – denna kallar Paulus för den viktigaste av de alla som alla troende ska sträcka sig efter men samtidigt varnar han för att vi inte skall gå utöver vår tro i denna gåva. Men den profetiska ger dig kunskap om vad den helige Ande gör i vår tid och i människors liv och i församlingen.

· Skilja mellan andar – en gåva att verkligen se och förstå vilka andemakter som ligger bakom olika händelser, men också varför människor beter sig som de gör. En viktig tjänst i församlingen, och ofta en som vi inte tycker är så viktig men också ofta missförstådd till att kritisera varandra med.

· Olika slags tungomål – handlar inte bara om att tala häftiga tungomål men också en förmåga att kunna tala olika språk, till nya länder vars språk man inte kan. Men också ett starkt bönespråk som går hand i hand med förebedjarens tjänst i församlingen. Rom. 8:26-27

· Uttydandets gåva – en gåva att när någon ber ut profetiska uppenbarelse i tungotal att kunna förmedla dessa på vårt språk, men också att kunna förstå sitt eget tungotal. Del av förbönstjänsten men också i det profetiska.1 Kor. 14:27.

1 Pet. 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Alla nådegåvorna är till för att vi ska betjäna varandra som troende till uppbyggelse i församlingen. De är inte till för att bygga din tjänst utan verkar genom dig i den helige Ande för att utföra missions befallningen som Jesus gav. I att vara och i att göra lärjungar.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.