Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Be Ge Gå - tjäna

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, April 29, 2017 18:04:12


Jesus sände ut oss som sina lärjungar för att predika evangeliet, Matt. 28:18–20 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Detta är grunden i mycket av det vi gör i församlingen och genom olika kristna organisationer och bibelskolor. Att just sända ut lärjungarna. Men i varje steg in i det Gud har så föds det i bön.

Apg. 13:2-3 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: "Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till." Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

Det var den helige Ande som uppmanade dem att avskilja Barnabas och Saulus (Paulus) till den tjänst de var kallade till. Först av allt de var i tjämst redan i församlingen se första versen. I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. Ofta vill vi springa över tjänandet och direkt in i kallelsen från Gud, men det är genom att tjäna trofast som Gud vill sätta oss in i det han har kallat oss till, se bara på Davids livshistoria i GT. Men det var då ledarskapet var i bön som de blev kallade ut till tjänst enligt den kallelse Paulus fick när han många år tidigare hade blivit frälst.

BE

Bönen är början på all tjänst för Gud, Jesus bad, Paulus bad och Petrus bad. Den första församlingen bad i alla situationer. Allt vi gör i Guds rike föds i bön och uthållig bön. Som i Jesu berättelse i Luk. 18 om änkan som ville få ut sitt arv från Domaren som först inte ville ge det till henne. Men då hon var så envis så fick hon sin rätt. Det samma måste vi vara i våra böner. Gud hör din bön från första sekund men han vill se din vilja att driva din sak. Det är inte alltid du som barn direkt fick vad du bad dina föräldrar om men var du bara ihållande och inte gav upp din önskan var det nog oftast så att du fick det du önskade. (Eller hur…?)

Paulus undervisar mycket om bön, dels om vad vi skulle be men också hur vi kan be;

1 Tim. 2:1–3 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare.

Ef. 6:18-20 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.

Ef. 1:17-19 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

För det första Ska vi be för Kungar, makter och myndigheter men också för våra trossyskon i Herren och då inte minst för dem som är ute och tjänar honom. I just Ef. 1 kan vi läsa hur vi kan be för varandra och oss själva för att växa i tron. Men också att vi ber för överheten så att vi kan ha fred till att få förkunna Evangeliet.

GE

En viktig del i församlingens verksamhet är att stödja dem som vi sänder ut men också att kunna fullfölja alla de uppdrag som den lokala församlingen har.

Rom. 10.13-15 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.

Vi som församling bestående av Jesu lärjungar som troende idag har denna uppgift att sprida kunskapen om Gud och Jesu frälsningsverk genom korset. För detta krävs medel, precis som prästerskapet i GT inbringade tiondet från folket så tar församlingen idag in gåvor till sin verksamhet.

2 Kor. 9:12-13 Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. När ni nu består provet i denna tjänst, kommer de att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och med alla.

Fil. 4:14-17 Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Tessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni skall få en riklig frukt av den gåva ni ger.

Att stödja arbetet i församlingen är att dela sin tro och till Guds välbehag. Men också förknippat med löfte om en rik välsignelse tillbaka. Precis som Israeliterna hade ett löfte knutet till att ge fullt tionde till Guds hus, templet/prästerskapet.

Vi ber och är uthålliga i bönen för oss själva, familjen, de heliga, överheten och att se Guds vilja ske. Men vi är också villiga att agera och visa vår tro i handling genom att frikostigt dela med oss av våra egna medel för att se församlingens uppdrag förverkligas. Detta är att GÅ, precis som Jesus sände ut lärjungarna genom missionsbefallningen så är vi kallade till att gå i hans och apostlarnas fotspår i att sprida Evangeliet. Det räcker inte med att bara be, utan du behöver agera genom att ge så att allt som Gud har planerat ska gå fram enligt hans planer och inte hållas tillbaka i brist på vår lydnad till att be och ge. Precis som din kallelse blir en verklighet när du är villig att tjäna och underordna dig dem som Gud har satt till dina ledare. Var rikligen välsignad och börja be den bön som Paulus ber i Ef. 1:17-19, låt det bli din personliga bön för dig, din familj och församlingen. Be också att Guds vilja sker med all överhet i vår värld. Så att vi får frihet att predika Evangeliet. Så att församlingen kan fortsätta att sända ut missionärer och Guds tjänare till att dela Ordet.

BE – att Guds rike ska få framgång

GE – Så att församlingen kan fullfölja sitt uppdrag

GÅ – bli aktiv i att göra det ordet säger

Tjäna – så kommer du se att det Gud har kallat dig till blir en verklighet.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.